March 18, 2006

screenshot Windows Live Shopping

Windows Live Shopping

(Coming soon)

Blog

UPDATE 05/04/06:

Windows Live Shopping now is in public beta.

meta